Лични данни

„Лични Данни”

означава всички данни, имащи отношение към дадено лице/фирма/организация, които позволяват това лице/фирма/организация да бъде идентифицирано, като име, ЕИК, телефонен номер, e-mail, адрес за кореспонденция и други (по-нататък наричани “Лични Данни”). Събираме само онези данни, които са необходими за правилното функциониране на системата и безпроблемната обработка на подаваните от Вас заявки и информация. Данните, които въвеждате на сайта и в нашата онлайн система се предоставят доброволно. Те са достъпни само за Вас и са предпазени от неоторизиран външен достъп.

Вашите Лични Данни са необходими, за да:
• изпълняваме задълженията и услугите, за които е предназначен сайта
• улесняваме процеса на Вашата работа в нашата платформа
• предоставяме коректна информация и безпроблемно обслужване на Вашите заявки
• получим Вашето мнение относно услугите и продуктите, които предлага Медия Трейдинг
• Ви предоставяме информация относно най-новите услуги и продукти на сайта, включително актуализации и специални оферти, към които може да проявявате интерес
• усъвършенстваме услугите и продуктите, които ви предлагаме

Медия Трейдинг ЕООД се ангажира да използва Вашите Лични Данни единствено за целите, посочени по-горе и съобразно българското и европейското законодателство за защита на Личните Данни.

РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Медия Трейдинг ЕООД гарантира, че предоставените от Вас Лични Данни няма да бъдат разкривани, предоставяни или преотстъпвани на трети страни (по-нататък наричани “Трети страни”), без Вашето съгласие, освен при следните случаи: Лични данни могат да бъдат разкривани на Трети страни – подизпълнители и бизнес-партньори, с цел подпомагане изпълнението на договорите в срокове и безупречната работа и поддръжка на сайта и системата. Личните данни могат да бъдат разкривани пред оторизирани органи на властта, в случай на доказана злоупотреба с личните данни и при условия, че това действие ще е в помощ за съответните органи. В случай на предоставяне на Лични Данни от Медия Трейдинг ЕООД на Трети страни, то тези страни се съгласяват да:

• използват Личните Данни единствено и само за целите, за които са им предоставени.
• използват и обработват Личните Данни единствено при условие, че осигуряват защита на тези Лични Данни от неоторизирано използване, и възприемат и действат съобразно сходна по характер стрoга политика и условия за защита и използване на лични данни.
• действат стриктно в съответствие с действащото законодателство. Анонимни или общи данни (включително “обща” статистика), от която Вие не можете да бъдете идентифицирани, се изключват от употреба, обработка, разкриване, изпращане и други ограничения за използване на Лични Данни.

СИГУРНОСТ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Медия Трейдинг ЕООД ще направи всички разумно оправдани усилия, за да предприеме всякакви подходящи технически и организационни мерки, както и предпазни такива, за да запази сигурността на Личните Данни и да ги защити от неоторизиран достъп, използване или изменение, а също и от предумишлено унищожаване. Мерките включват използване на скриптове, протоколи за сигурност и кодирана връзка за събирането и предаването на данните в интернет пространството.

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вие имате правото на достъп до вашите Лични Данни, а също и да отправяте възражения относно обработването на вашите Лични Данни. Ако желаете да прегледате, поправите, измените или актуализирате вашите Лични Данни, съхранявани в базата данни на сайта, свържете се с нас по някой от посочените начини в сайта. От гледна точка на защита на конфиденциалността, вие ще бъдете помолен да представите някакво доказателство за идентификация. Ако желаете да прекратите абонамента си за електронна поща, изпращана от сайта към вас, следвайте инструкциите, посочени в долната част на имейла. Ако използвате повече от един електронен адрес за ползване на услугите на сайта или за свързване със екипа, поддържащ сайта, прекратете абонамента си поотделно за всеки електронен адрес, който използвате.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Някои страници на сайта могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се поддържат от Медия Трейдинг ЕООД. Те се използват с цел улесняване на Вашата работа и функции на сайта, или поради партньорски споразумения. Медия Трейдинг ЕООД не носи отговорност за съдържанието, сигурността или практиката относно конфиденциалност на информацията, прилагани от тези сайтове. Медия Трейдинг ЕООД изрично отхвърля всяка отговорност, свързана с използване от ваша страна на подобни други сайтове и на съдържанието, намиращо се на тях.

Връзка с нас

При нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас. С радост ще отговорим на въпросите ви.